Volebný program 2022

Ing. Igor Petrovčik - Váš starostlivý starosta najkrajšej MČ

 1. Opravené, zrekonštruované a novovybudované kontajneroviská vrátane PPK (2019-2022) v počte 35ks – pokračovať aj v roku 2023 podľa zoznamu a konkrétnych ulíc v počte ďalších 25ks a 2 ks polopodzemné
  • Inštalovať sofistikované uzamykanie klietok a polopodzemných kontajnerov.
  • Vylepšiť kvalitu triedenia zberu odpadu – viac nádob na TZ.
 2. Súvislé opravy komunikácií – chodníky, vozovky, schodištia – takisto konkrétne ulice + pružnejšie opravy prekopávok.
  • Nové chodníky (Jesenná, Drevný trh, spojnica Ondavská – Festivalové námestie za Štítovou ul.)
  • Tlak na Mesto Košice – prioritne generálna  rekonštrukcia Protifašistických bojovníkov a Puškinovej ul.
 3. Doplnenie, rozšírenie, obnova a rekonštrukcia detských ihrísk – to platí všeobecne +  vybudovanie  nových DI a športovísk. 
  • Škultétyho ul. nové detské ihrisko
  • Slov.jednoty/Jakobyho – nové  basketbalové ihrisko
  • Vojenská ul vo dvore nové minifutbalové ihrisko
 4. Úprava/revitalizácia zanedbaných dvorov (vnútrobloky, vodozádržné opatrenia)
  • Masarykova kolónia
  • Stará baštová/Štefánikova – 3 dvory
  • Bankové domy – Jesenná/Letná/Jarná/P. Angelinum
  • Komenského
  • Haviarska/Hutnícka/Alvinczyho
  • Pajorova/ČSA/Jarná
  • Revitalizácia lokality okolo Rumanovej ul. a Svätoplukovej ul. (vrátane okolia pošty Košice 2).
 5. Nové parky + relaxačné a oddychové zóny, úpravy celých zón
  • Realizácia nového parku (Central park) – dvor  Kpt.Nálepku/Kuzmányho ul.
  • Realizácia nového Fun parku pri Pravoslávnom chráme na Čsl. armády.
  • Revitalizácia celého priestoru medzi ul. Jakobyho/Slov.jednoty.
  • Výsadba stromov a revitalizácia lokality Lomená/Bellova/Stromová.
  • Rekonštrukcia a viac zelene na promenáde Nám. L.Novomeského (pri TIP TOP-e)
  • Zrevitalizovanie lokality nad bývalou Sladovňou – ul. Žriedlová a Floriánska ul.
 6. Majetkoprávne vyriešiť problematické stavby bez vlastníka / pasportizácia
  • Bývalé zauhľovne, murované ploty a medzigarážové priestory – Štítová ul., Belanská ul., Vojenská ul., Komenského ul. – následne pripraviť ich rekonštrukciu, buď v réžii samosprávy, alebo novými vlastníkmi.
 7. Čistota, odpadky, bezdomovci, asociáli, prostitútky, sociálna pomoc……
  • Zásadná zmena prístupu k občanom, ktorí nedodržujú. základné hygienické a spoločenské normy.
  • Nový akčný terénni pracovníci v uliciach („nočný starosta“).
 8. Stav zelene – úprava, nová výsadba, ale hlavne starostlivosť a údržba
  • Zjednotiť zodpovednosť za čistotu na jeden subjekt
 9. Stav a čistota verejného osvetlenie nielen v historickom jadre a okolí.
 10. Rozvoj kultúry
  • Financovanie kultúry  – podpora viaczdrojového financovania.
  • Zvyšovanie kvality existujúcich kultúrnych podujatí  v MČ Košice Staré mesto  – menej podujatí s vyššou kvalitou
   Spolupráca s odbornou umeleckou komunitou mesta, zameranie sa na sociálnu súdržnosť .
  • Rozvoj a obnova budovy Múzea Vojtecha Lofflera, Alžbetina 20 v Košiciach, podpora odbornej profilácie múzea v kontexte nového zákona o múzeách a galériach.
  • Príprava projektu ArtCamp a obnova Lofflerovej vily na Kmeťovej ulici v Košiciach.
  • Zvýšenie objemu investícii do kvalitných kultúrnych aktivít MČ KE SM.
  • Podpora komunitných kultúrnych podujatí v MČ KE SM 
  • Rozvoj verejných priestranstiev a rozvoj kultúry vo verejnom priestore v súlade s generelom mesta Košice.
  • Mapovanie a starostlivosť o umelecké diela vo verejnom priestor MČ KE SM – spolupráca s odbornou umeleckou komunitou, ŠUP KE, FU TUKE, Pamiatkový úrad na základe Generelu umeleckých diel, objektov drobnej architektúry na území MČ KE SM.
  • Podpora realizácii zelených striech a dažďových záhrad
   Spolupráca s Mestom Košice a CIKE na realizácii Kultúrneho plánu Stratégia kultúry a kreatívnych odvetví mesta Košice na roky 2021-2027.
  • Podpora kultúry a turizmu v MČ KE SM – spolupráca s VISITKOŠICE, KSK.Spolupráca na realizácii stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR